Kongres PASE to nie tylko #metodyka, ale również #zarządzanie

Kongres PASE to nie tylko #metodyka, ale również #zarządzanie